NANA PLASTIC SURGERY

NANA HOSPITAL
แนะนำ

Nana story

เราไม่เคยหยุดศึกษาค้นคว้า วิจัยเรื่องนวัตกรรมความงาม

โรงพยาบาล NANA

ความเชื่อของ NANA

#01

เราทำการวิจัยเ
กี่ยวกับศัลยกรรม

เราศึกษาด้านความงาม ฝึกฝนเทคโนโลยีที่ดีที่สุด และศึกษาและวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นผู้นำเทรนด์การทำศัลยกรรม
ความงามระดับทั่วโลก

#02

นานะนึกถึงคนไข้

นานะคิดถึงผู้คนเป็นอันดับแรกเสมอเพื่อที่จะเข้าถึงผู้คนอย่างแท้จริง ให้การรักษาพยาบาลด้วยเหมือนเรากับครอบครัว
ของเรา

#03

นานะกังวลในเรื่องจิตใจ

เราคิดถึงวิธีรักษาบาดแผลของจิตใจมากกว่าแค่ปรับปรุงรูปลักษณ์ภายนอก เพื่อให้ความงามจากภายนอกกลายเป็น
ความงามของในจิตใจ

นานะเข้าใจและออกแบบเพื่อคุณ

โรงพยาบาล NANA

การศัลยกรรมเป็นสาขาหนึ่งของการแพทย์ ไม่ว่าจะมีผลข้างเคียงที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น
แพทย์โรงพยาบาลนานะจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อลดผลข้างเคียงดังกล่าว
แพทย์โรงพยาบาลNANAจะรับความรับผิดชอบจนถึงที่สุด

พันธกิจ
สร้างความสุขของ
ลูกค้าผ่านความสวยงาม
และการดูแลสุขภาพ
วิสัยทัศน์ 2025
โรงพยาบาลคว
ามสวยงาม
อันดับ1ข
องประเทศเกาหลี
ค่านิยมหลัก
ใส่ใจลูกค้า,
ความยอดเยี่ยม,
ความยืนยาว,
การปรับปรุง

เราให้ความสำคัญทุกคน

การศัลยกรรมที่เหมาะกับฉันและเพื่อฉัน

NANA ให้ความสำคัญกับคนไข้
เราคิดถึงคนไข้เสมอ

NANA จะรักษาคนไข้เหมือนครอบครัวและจะสื่อสารและ
ดูแลเหมือนครอบครัวของเราเอง

  • Line
  • สอบถามรายละเอียดและราคา