เงื่อนไขการบริการ

บทที่ 1 พระราชบัญญัติทั่วไป
มาตรา 1 (วัตถุประสงค์)
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดเรื่องพื้นฐานเช่นสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบ เงื่อนไขการใช้งานและขั้นตอนระหว่างสมาชิกและโรงพยาบาลในการใช้บริการ(ต่อไปนี้เรียกว่า 'บริการ')ที่จัดหาโดยศัลยแพทย์พลาสติกนานา(ต่อไปนี้ 'โรงพยาบาล')

มาตรา 2 (ความถูกต้องและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข)
① ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะมีผลต่อสมาชิกที่ต้องการใช้บริการทั้งหมดค่ะ
② เนื้อหาของข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้โดยการโพสต์บนหน้าจอบริการหรือเปิดเผยต่อสมาชิกโดยวิธีการอื่นและสมาชิกที่เห็นด้วยกับการสมัครใช้บริการค่ะ
③ โรงพยาบาลสามารถเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้หากเห็นว่าจำเป็นและหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดจะต้องประกาศในลักษณะเดียวกับข้อ 2 โดยไม่ชักช้า อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่สำคัญเกี่ยวกับสิทธิหรือภาระผูกพันของผู้ใช้จะต้องประกาศอย่างน้อย 7 วันก่อนค่ะ
④ สมาชิกอาจระงับการใช้บริการและยกเลิกสัญญาการใช้งานหากไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงมาตรา 3 (นอกเงื่อนไข)

มาตรา 3 (นอกเงื่อนไข)
รายการที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ขึ้นอยู่กับบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นกฎหมายทางการแพทย์ค่ะ

มาตรา 4 (นิยามของสมาชิก)
ผู้ที่เข้าถึงเว็บไซต์และได้รับสิทธิ์และสิทธิของสมาชิกโดยลูกค้าโดยการป้อนชื่อ ที่อยู่อีเมล์ ฯลฯ ที่จำเป็น

บทที่ 2 สัญญาบริการ
มาตรา 5 (การจัดตั้งสัญญาอนุญาต)
เมื่อลูกค้ากดปุ่ม "เห็นด้วย" เมื่อถูกถามเมื่อสมัครใช้งาน "เห็นด้วยกับเงื่อนไขข้างต้นหรือไม่" จะถือว่าเห็นด้วยกับเงื่อนไขค่ะ

มาตรา 6 (ขอใช้)
การสมัครสมาชิกนั้นดำเนินการโดยลูกค้าบันทึกรายการต่อไปนี้ในแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกค่ะ

1. ไอดี
2. รหัสผ่าน
3. Name
4. หมายเลขโทรศัพท์
5. อีเมล

มาตรา 7 (ความยินยอมในการใช้งาน)
โรงพยาบาลยอมรับคำขอใช้บริการสำหรับลูกค้าที่สมัครใช้งานโดยการบันทึกรายการที่กำหนดไว้ในมาตรา 6 อย่างถูกต้อง

มาตรา 8 (จำกัดความยินยอมในการยื่นคำขอใช้)
โรงพยาบาลอาจไม่เห็นด้วยกับการสมัครที่สอดคล้องกับข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

[1] ในกรณีที่ไม่สามารถให้บริการทางเทคนิคได้
[2] ในกรณีที่ไม่ใช่ชื่อจริง หรือกรณีที่มีการลงทะเบียนผู้ใช้อย่างผิด ๆ เช่น การใช้ชื่อของผู้อื่น
[3] หากการลงทะเบียนผู้ใช้ถูกละเว้นหรือสมัครผิด
[4] เมื่อยื่นคำร้องเพื่อขัดขวางหรือขัดขวางความอยู่ดีมีสุขของสังคมหรือศีลธรรมอันดีงาม
[5] กรณีที่สูญเสียสมาชิกเนื่องจากเหตุผลในการรับผิดชอบของลูกค้า
[6] ในกรณีที่ข้อกำหนดในการสมัครใช้งานที่กำหนดโดยโรงพยาบาลอื่นไม่ครบถ้วน
[7] การระงับการสมัครสมาชิกหากไม่ได้รับความยินยอมจากข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัว

มาตรา 9 (เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในสัญญา)
สมาชิกจะต้องแก้ไขตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนดโดยวิธีการใช้งานที่แยกต่างหากที่กำหนดโดยโรงพยาบาลหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการที่ระบุไว้ในระหว่างการสมัครใช้งาน

บทที่ 3 การใช้บริการ
มาตรา 10 (วัตถุประสงค์และขอบเขตการใช้บริการ)
จุดประสงค์ของโรงพยาบาลในการให้บริการนี้คือการดำเนินการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ที่จัดหาโดยโรงพยาบาลนี้และทุกบริการยกเว้นการรีวิวศัลยกรรมสามารถเปิดได้โดยไม่ต้องสมัครสมาชิกค่ะตามกฎหมายทางการแพทย์สามารถให้บริการหลังเข้าเป็นสมาชิกและล็อกอินค่ะ

มาตรา 11 (เริ่มใช้บริการ)
① ในกรณีที่ไม่สามารถเริ่มให้บริการได้เนื่องจากความพิการทางเทคนิคหรือการทำงานของโรงพยาบาล ให้เปิดเผยต่อเว็บไซต์หรือแจ้งให้สมาชิกทราบค่ะ
② โดยหลักการแล้ว โรงพยาบาลจะเริ่มให้บริการตั้งแต่การยินยอมของสมาชิกในการสมัครใช้งาน

มาตรา 12 (เวลาเปิดให้บริการ)
① โดยหลักการแล้วการใช้บริการ 24 ชั่วโมงต่อวันไม่มีวันหยุดตลอดทั้งปี อย่างไรก็ตามการให้บริการอาจถูกระงับเนื่องจากเหตุผลทางธุรกิจหรือทางเทคนิคของโรงพยาบาลและการบริการอาจถูกระงับชั่วคราวในช่วงเวลาที่โรงพยาบาลกำหนดเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานค่ะ ในกรณีเช่นนี้ โรงพยาบาลจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือหลังความตายค่ะ
② โรงพยาบาลสามารถแบ่งการให้บริการออกเป็นระยะ ๆ เพื่อกำหนดเวลาที่สามารถใช้ได้สำหรับแต่ละช่วงในกรณีนี้จะประกาศเนื้อหา

มาตรา 13 (ลบข้อความหรือเนื้อหา)
① โรงพยาบาลสามารถลบเนื้อหาทั้งหมดภายในบริการที่สมาชิกโพสต์หรือส่งมอบ (รวมถึงการส่งมอบระหว่างสมาชิก)

[1] ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใส่ร้ายป้ายสีหรือหมิ่นประมาทต่อโรงพยาบาล สมาชิกอื่น หรือบุคคลที่สาม
[2] ในกรณีที่สอดคล้องกับการเผยแพร่ข้อมูล ประโยค รูปทรง ฯลฯ ที่ละเมิดระเบียบสาธารณะและประเพณีอันดีงาม
[3] ในกรณีที่เนื้อหาได้รับการยอมรับว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางอาญา
[4] ในกรณีที่เนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ของโรงพยาบาล ลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม เป็นต้น
[5] ในกรณีที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของโรงพยาบาล
[6] หากโฆษณาที่ไม่จำเป็นหรือไม่ได้รับอนุญาตหรือสินค้าส่งเสริมการขายถูกโพสต์
[7] หากเนื้อหาถูกเขียนขึ้นโดยขโมย ID (หมายเลขผู้อยู่อาศัย) ชื่อ ฯลฯ ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือข้อมูลที่บุคคลอื่นป้อนไว้จะถูกปลอมแปลงหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต
[8] สำหรับวัตถุประสงค์ของการโพสต์ เช่น โพสต์เนื้อหาเดียวกันหลายฉบับซ้ำกันกรณีที่หยุด
[9] ในกรณีที่มีการตัดสินว่าละเมิดกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและคำแนะนำของโรงพยาบาล

② โรงพยาบาลสามารถกำหนดและบังคับใช้แนวทางการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการโพสต์แยกต่างหากและสมาชิกจะต้องลงทะเบียนหรือลบโพสต์ต่างๆ(รวมถึงการส่งมอบระหว่างสมาชิก)ตามแนวทางดังกล่าว


บทที่ 4 เกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล
มาตรา 14 (นิยามการเปิดเผยข้อมูล)
บริการนี้ให้บริการที่มีราคาแพงเพื่อประโยชน์สาธารณะตามที่กล่าวไว้ในบทที่ 3 ข้อ 10 โรงพยาบาลอาจเปิดเผยเรื่องดังต่อไปนี้ค่ะ

① ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีและยาที่ใช้ในการผ่าตัด.
② รีวิวการรักษาที่เปิดเผยโดยได้รับความยินยอมจากคนไข้ (หลังจากล็อกอิน)

มาตรา 15 (วิธีการเปิดเผยข้อมูล)
วิธีการเปิดเผยข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ตามที่กล่าวไว้ในบทที่ 4 ข้อ 14 นั้นโดยหลักการแล้วต้องเปิดเผยตามเกณฑ์วิธีการดังต่อไปนี้ค่ะ

① วิธีการโพสต์โดยใช้โฮมเพจหรือโฮมเพจอื่น ๆ
② วิธีการโพสต์โดยการแทรกลงบนพื้นหรือบนวัสดุโปรโมชั่น
③ วิธีการโพสต์ผ่านอุปกรณ์วิดีโอในโรงพยาบาล.
④ วิธีการเผยแพร่ภายในขอบเขตที่โรงพยาบาลอื่น ๆ ตัดสินและขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคม

บทที่ 5 การชดเชยความเสียหาย เป็นต้น
มาตรา 16 (ค่าเสียหาย)
① หากสมาชิกเกิดความเสียหายต่อโรงพยาบาลเนื่องจากการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ สมาชิกที่ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้จะต้องชดเชยความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล
② หากโรงพยาบาลได้รับข้อคัดค้านต่างๆ รวมถึงการเรียกร้องหรือฟ้องร้องจากบุคคลที่สามอื่นนอกเหนือจากสมาชิกเนื่องจากการละเมิดข้อตกลงนี้สมาชิกที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการยกเว้นความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายของตนเองและหากโรงพยาบาลไม่ได้รับการยกเว้น สมาชิกที่เกี่ยวข้องจะต้องชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล

มาตรา 17 (การยกเว้นความรับผิดชอบ)
① โรงพยาบาลจะได้รับการยกเว้นความรับผิดชอบในการให้บริการหากไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือความรุนแรงที่เทียบเท่าค่ะ
② โรงพยาบาลไม่รับผิดชอบต่อความพิการในการใช้บริการเนื่องจากเหตุอันเกิดจากสมาชิก
③ โรงพยาบาลไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียผลกำไรที่สมาชิกคาดหวังจากการใช้บริการและไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากข้อมูลที่ได้รับจากการบริการอื่นๆ โรงพยาบาลไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของข้อมูล ข้อมูล ความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของข้อเท็จจริงที่สมาชิกโพสต์บนเว็บไซต์
④ โรงพยาบาลไม่มีภาระผูกพันในการแทรกแซงข้อพิพาทที่เกิดจากการให้บริการระหว่างสมาชิกหรือระหว่างสมาชิกและบุคคลที่สาม ไม่มีความรับผิดชอบในการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น

มาตรา 18 (ศาลปกครอง)
① ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างโรงพยาบาลกับสมาชิกเกี่ยวกับการใช้บริการ โรงพยาบาลและสมาชิกจะปรึกษาหารืออย่างซื่อสัตย์เพื่อแก้ไขข้อพิพาท
② หากข้อพิพาทไม่ได้รับการแก้ไขแม้จะมีการปรึกษาหารือในวรรค 1 ของมาตรานี้ทั้งสองฝ่ายสามารถยื่นฟ้องต่อศาลที่มีอำนาจตามกฎหมายกระบวนการพลเรือนค่ะ

พระราชบัญญัติ (พ.ศ. 2526-2541)
(วันบังคับใช้) ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 01 สิงหาคม 2023